ضرورت تحقق محتوای اسلام

سخنرانی در جمع ورزشکاران ورزش باستانی (اسلام، مقصد اصلی)
۸ خرداد ۱۳۵۸/ ۳ رجب ۱۳۹۹
جمهوری اسلامی, حکومت اسلامی, اصلاح جامعه, اصلاح امور, نظام اسلامی, جامعه اسلامی,
ضرورت تحقق محتوای اسلام

الآن الفاظ است، باز پا را از الفاظ بیرون نگذاشته‌ایم [به‌] جمهوری اسلامی رای هم دادیم اما آن معنا و آن محتوایی که باید تحقق پیدا بکند باز نشده است. الآن آشفتگیها همه جور هست. تحول لازم دارد از همه چیز آن، که بخواهد بشود همه آن آثار طاغوتی، که در همه جا الآن هست، الآن هم آثار در همه جا هست، همه اینها باید متحول بشود؛ تا اینکه اسلام به این طوری که، به آن چهره زیبایی که دارد تحقق پیدا بکند؛ یک مملکت الهی بشود در مقابل یک مملکت طاغوتی. طاغوت را که از بین بردید، باید به جای آن یک مملکت اسلامی و یک مملکت الهی درست بشود.