تلاش جهت تحقق اسلام در جمهوری اسلامی

سخنرانی در جمع هیات قائمیه تهران (قیام برای خدا- تکلیف مسلمین)
۸ خرداد ۱۳۵۸/ ۳ رجب ۱۳۹۹ «۱»
جمهوری اسلامی, حکومت اسلامی, اصلاح جامعه, اصلاح امور, نظام اسلامی, جامعه اسلامی,
تلاش جهت تحقق اسلام در جمهوری اسلامی

الآن ما باز محتوای اسلام را، واقعیت اسلام را در ایران پیاده نکردیم. ما، همه ما رای دادیم به جمهوری اسلامی؛ صحیح. با رای تنها اسلام نمی‌آید. به حسب رسمیت، رسمیت مملکت ایران الآن جمهوری اسلامی است، به حسب رای همه مردم؛ اما محتوای اسلام باید در این جمهوری اسلامی تحقق پیدا بکند.