مملکت اسلامی به تمام معنا

سخنرانی در جمع زندانیان سیاسی در رژیم پهلوی (تلاش برای خودکفایی)
۱۱ آبان ۱۳۵۸/ ۱۱ ذی الحجه ۱۳۹۹
جمهوری اسلامی, حکومت اسلامی, مقاومت, استقامت در نهضت, ایستادگی, الگوی اسلامی, نظام اسلامی, وزارتخانه ها و ادارات, جامعه اسلامی,
مملکت اسلامی به تمام معنا

مردانه در میدان باقی باشید و جلو ببرید این نهضت را تا اینکه ان شاء الله اسلام به آن محتوای مترقیش پیاده بشود و مملکت ما یک مملکت اسلامی به تمام معنا بشود؛ یعنی تمام قشرهایش اسلامی بشود؛ یعنی هم دولت، یک دولت اسلامی باشد؛ هم وزارتخانه‌ها، یک وزارتخانه‌های اسلامی باشند؛ هم ادارات ادارات اسلامی باشند؛ هم استانداریها استانداریهای اسلامی باشند؛ و هم بازار و دانشگاه، و امثال ذلک. باید ما کوشش کنیم برای این مقصد بزرگ؛ این مقصدی که انبیا دنبال این مقصد بودند، و تا آخر هم دنبال این مقصد بودند، و به پیش رفتند. ماها باید به تبعیت از انبیای خدا، به تبعیت از اولیای خدا، این مکتب را به پیش ببریم؛ و ان شاء الله این مملکت را الگویی قرار بدهیم از برای سایر کشورهای اسلامی؛ و بلکه سایر کشورهایی که مستضعفین گرفتار مستکبرین هستند. و امیدوارم که موفق بشوید.