شناخت فرهنگ مترقی اسلام، راه نجات از وابستگی

پیام به ملت الجزایر (بازگشت به فرهنگ اسلامی)
۸ آبان ۱۳۵۸/ ۸ ذی الحجه ۱۳۹۹
استکبار جهانی,
شناخت فرهنگ مترقی اسلام، راه نجات از وابستگی

من اميدوارم كه مسلمانان جهان در آستان قرن حاضر، گرفتارى‌هاى خود و منشأ آن را بدرست ادراك كنند؛ و با اتحاد همه جانبه و اتكال به اسلام و در زير پرچم پر افتخار آن از قيد و بندهاى استعمارگران رهايى يابند. مسلمين كه در آستان اين قرن دردهاى جانفرساى خود را يافته، و از قدرتهاى شيطانى بزرگ جز گرفتاريهاى گوناگون و چپاولگريها و جنايات چيزى نديده‌اند، بايد با به هم پيوستگى صميمانه و توجه به خداوند بزرگ و اسلام عزيز به فكر چاره برآيند. چاره، و يا مقدمه اساسى آن است كه ملتهاى مسلمان و دولتها اگر ملى هستند كوشش كنند تا وابستگى فكرى خود را از غرب بزدايند و فرهنگ و اصالت خود را بيابند، و فرهنگ مترقى اسلام را- كه الهام از وحى الهى مى‌گيرد- بشناسند و بشناسانند.