ترس از دانشگاه استعماری

سخنرانی در جمع دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاهها (اصلاح دانشگاهها)
ساعت ۳۰: ۱۷ بعد از ظهر ۱ اردیبهشت ۱۳۵۹/ ۵ جمادی الثانی ۱۴۰۰
استکبار جهانی,
ترس از دانشگاه استعماری

ما از حصر اقتصادى نمى‌ترسيم. ما از دخالت نظامى نمى‌ترسيم. آن چيزى كه ما را مى‌ترساند وابستگى فرهنگى است. ما از دانشگاه استعمارى مى‌ترسيم. ما از دانشگاهى مى‌ترسيم كه جوانهاى ما را آن طور تربيت كنند كه خدمت غرب بكنند. ما از دانشگاهى مى‌ترسيم كه آن طور جوانهاى ما را تربيت كنند كه خدمت به كمونيسم كنند.