سادات و صدام نوکران آمریکا

سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی و دانشجویان خارج از کشور (مظلومیت ایران)
ظهر ۲ شهریور ۱۳۶۰/ ۲۳ شوال ۱۴۰۱
آمریکا و انقلاب اسلامی, اسلام ناب و اسلام آمریکائی, اسلام سازش و فرومایگی, اسلام آمریکایی, جنگ تحمیلی, صدام, سران کشورهای اسلامی, انور سادات, آمریکا و کشورهای اسلامی,
سادات و صدام نوکران آمریکا

ما توقع نداریم از امثال سادات و صدام که سرسپرده کشورهای قدرتمند هستند و سرسپرده آمریکا هستند و در مملکت اسلامی، پایگاه برای کفار و برای ستمگران و برای آمریکا می‌سازند و اجازه می‌دهند که بسازند. ما از آنها توقع نداریم؛ برای اینکه آنها به اسلام اعتقادی ندارند و آنها نوکرند؛ نوکر آمریکا هستند و هر چه او امر کند، عمل می‌کنند؛ چنانچه این هجومی که به کشور اسلامی کردند، بدون هیچ بهانه، به امر قدرتهای بزرگ و خصوص آمریکا انجام گرفت. از آنها ما توقعی نداریم.