استحاله شخصیت ایرانی و اسلامی

سخنرانی در جمع مدیران شرکت ملی نفت (ضرورت خودباوری برای خودکفایی)
صبح ۲۶ بهمن ۱۳۵۹/ ۹ ربیع الثانی ۱۴۰۱
استکبار جهانی,
استحاله شخصیت ایرانی و اسلامی

كوشش كردند كه شخصيت ما را از ما بگيرند، و به جاى شخصيت ايرانى- اسلامى، يك شخصيت وابسته اروپايى، شرقى، غربى به جايش بگذارند؛ يعنى تربيت فاسدى كه در رژيم سابق بود و بتدريج داشت قوت مى‌گرفت