دفاع تا تسلیم متجاوز

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی دریایی و هوایی (آشنایی به وظایف اسلامی و میهنی)
صبح ۱ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۴ ذی القعده ۱۴۰۳
صلح تحمیلی و حقیقی, صلح, دفاع, آتش بس,
دفاع تا تسلیم متجاوز

معنا ندارد که دولت اسلامی ایران با دولتی که هیچ اعتقاد به اسلام و به اخلاق بشریت ندارد، سر میز اصلاح بنشیند. ایران همان طور که سیلی زد به این موجود مفلوک، به سیلی زدن خودش و به پس‌گردنی زدن خودش ادامه می‌دهد تا اینکه آن چیزهایی که باید زیر بار بروند با فشار نظامی ایران و با فشار ملت ایران تحقق پیدا بکند.