عمل به قواعد اسلام در جنگ

سخنرانی در جمع گروهی از مردم مرزنشین کشور (فداکاری و پایداری مردم در جنگ)
شب ۸ مهر ۱۳۵۹/ ۲۰ ذی القعده ۱۴۰۰
جنگ و احکام فقهی آن, قوای مسلح و دفاع مقدس,
عمل به قواعد اسلام در جنگ

قدم قدم پیش رفتیم، تکه تکه جلو رفتیم و آنها خیال کردند قدرتی در کار نیست.حالا فهمیدند آنها که نه، قدرت هست، لکن قدرتمندان اینجا روی یک قواعد عمل می‌کنند و قدرتمندان اشرار روی یک قواعد دیگر عمل می‌کنند. لهذا، آنها مراکز جمعیت را هر جا پر جمعیت است آنها به توپ می‌بندند یا نارنجک می‌اندازند. اینها می‌خواهند همان هدفهایی که مربوط به قوای مسلّحه آنهاست [سقوط] بکند.