سلطه طلبی آمریکا و شوروی

سخنرانی در جمع کارکنان روزنامه «میزان»؛ (تعهد و دقت در نگارش مطالب)
۱۲ اسفند ۱۳۵۹/ ۲۵ ربیع الثانی ۱۴۰۱
استکبار جهانی,
سلطه طلبی آمریکا و شوروی

هم شوروى مى‌خواهد ما تحت سلطه او باشيم، هر چه بخواهد استفاده بكند؛ هم امريكا مى‌خواهد اين كار بكند؛ هم ساير كسانى كه نظير آنها هستند.