عدم خستگی از دفاع

سخنرانی در جمع روحانیون کاروانهای حج و مسئولان وزارت ارشاد (فلسفه حج)
صبح ۲۵ مرداد ۱۳۶۲/ ۷ ذی القعده ۱۴۰۳ «۱»
دفاع مقدس,
عدم خستگی از دفاع

این جوان‌های ما می‌دانند که اگر خدای نخواسته، صدام غلبه پیدا کند به این کشور چه خواهد کرد و با همه چیز مردم چه خواهد کرد. این جوان‌های غیوری که یک همچو احساسی دارند می‌نشینند تو خانه‌شان و می‌گویند که خسته شده‌ایم از جنگ؟! از چی خسته شده‌اند؟ از دفاع از نوامیسشان خسته شده‌اند؟! از دفاع از کشورشان خسته شده‌اند؟! از دفاع از اسلام خسته شده‌اند؟! از چه خسته شده‌اند؟...شماها که باید تبلیغ کنید از این اسلام، تبلیغ کنید از این دیانت، تبلیغ کنید از این کشور، دفاع کنید از این کشور با قلم‌تان، با صحبت‌تان، با چی، هی اشکال، اشکال، اشکال، برای چی؟ شما چی کم دارید که اشکال می‌کنید؟ این مردم، این مستضعفین، این بیچاره‌ها، این جنوب شهری‌های همه کشور ما این طور دارند جانفشانی برای اسلام می‌کنند و هیچ هم اظهار خستگی نکرده‌اند. الآن هم وقتی که می‌بینید فوج فوج حرکت می‌کنند به جبهه‌ها برای جنگ و برای دفاع از اسلام، اینها ملت نیستند؟ این جوان‌ها که دارند می‌روند جزء این ملت نیستند؟ ملت اینجا، ملتی باشد که از امریکا باید بیاید؟ بیدار بشوید یک قدری، توجه کنید یک قدری به مسائل.