آموزش نظامی بچه ها

سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس (توجه به معیارهای الهی)
ساعت ۱۰ صبح ۶ آبان ۱۳۵۹/ ۱۸ ذی الحجه ۱۴۰۰
دفاع مقدس و اقشار مردم,
آموزش نظامی بچه ها

بچه‌های کوچک هم همین فکر را دارند. همین کار را که بزرگها می‌کنند، بچه‌ها هم همان کارها را انجام می‌دهند، و تعلیمات نظامی کانّه می‌خواهند بگیرند. یک مملکتی این طوری شده است. این عنایت خداست که به ما توجه پیدا کرده است.