فقط جمهورى اسلامى

سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران قم (دستاوردهای انقلاب اسلامی)
۵۰: ۱۱ صبح ۱۶ اسفند ۱۳۵۷/ ۸ ربیع الثانی ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
فقط جمهورى اسلامى

دعوت كنيد مردم را، دعوت كنيد همه را به اينكه در اين رفراندم به جمهورى اسلامى: «فقط جمهورى اسلامى» يك كلمه اين ور يك كلمه آن ور نبايد باشد. نه از آن اسقاط بشود نه به آن زياد بشود. شياطين مى‌خواهند يك كلمه را اسقاط بكنند، يا كلمه [اى‌] را زياد بكنند. توجه به اين معنا داشته باشيد؛