اشتیاق جوانان برای حضور در جبهه

سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران (امتحان الهی)
صبح ۱۱ بهمن ۱۳۶۲/ ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۰۴
دفاع مقدس و اقشار مردم,
اشتیاق جوانان برای حضور در جبهه

الآن انسان می‌بیند که جوانهایی هستند، من زیاد به اینها بر می‌خورم، جوانهایی هستند که می‌آیند گریه می‌کنند که ما می‌خواهیم برویم به جبهه نمی‌گذارند برویم. همین پریروز یا دیروز بود که یک جوانی آمده بود، گفت دوتا برادرم کشته شده، خودم می‌خواهم بروم. گفتم جوان، تو کافی است، آنها رفتند دیگر بس است، شروع کرد گریه کردن. خوب یک همچو [معنویتی‌]، این جز به عنایت خدا نمی‌شود. یک معنویتی است که غیر از عنایت خدا نمی‌تواند این معنویت را برای کسی ایجاد کند.