اشتیاق پیرمردها

سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس (توجه به معیارهای الهی)
ساعت ۱۰ صبح ۶ آبان ۱۳۵۹/ ۱۸ ذی الحجه ۱۴۰۰
دفاع مقدس و اقشار مردم,
اشتیاق پیرمردها

خوب، دیدید که بعضی [از] این پیرمردها، یکی از آنها هم آمده بود اینجا، از این پیرمردها می‌روند التماس می‌کنند که ما جبهه جنگ برویم. با اینکه نمی‌تواند برود، می‌گوید نه، من قدرتش را هم دارم بفرستید مرا، می‌توانم