شهادت، آرزوی پیرمردان

سخنرانی در جمع هیات بررسی جنگ تحمیلی (اهمیت حاکمیت بر قلوب)
ظهر ۱۳ اسفند ۱۳۵۹/ ۲۶ ربیع الثانی ۱۴۰۱
دفاع مقدس و اقشار مردم,
شهادت، آرزوی پیرمردان

شاید هر روز یا اکثر روزها، جوانهایی اینجا بیایند و با گریه بخواهند که عازم به جبهه‌ها بشوند برای شهادت. حتی پیرمردهای ضعیف هم این آرزو را دارند و بچه‌های نارَس هم این آرزو را دارند. این برای این است که در این کشور اسلام حکومت می‌کند؛ و حکومت این کشور حکومت بر ابدان نیست؛ حکومت بر قلوب است قلوب مردم با کسانی که در این کشور حکومت می‌کنند همراه است. و ملت است که حکومت می‌کند.