حضور مردم کوچه و بازار در جنگ

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (وظایف نمایندگان مجلس)
صبح ۶ خرداد ۱۳۶۰/ ۲۲ رجب ۱۴۰۱
دفاع مقدس و اقشار مردم,
حضور مردم کوچه و بازار در جنگ

ملت اینهاست که شما می‌بینید که در کوچه و بازار و آنهایی که در جنگ هستند و آنهایی که هر روز می‌آیند و می‌گویند که ما می‌خواهیم برویم جنگ. ملت من و تو نیستیم! ملت آنها هستند. میزان آنها هستند.