خستگی مرفهین از جنگ

سخنرانی در جمع روحانیون کاروانهای حج و مسئولان وزارت ارشاد (فلسفه حج)
صبح ۲۵ مرداد ۱۳۶۲/ ۷ ذی القعده ۱۴۰۳ «۱»
دفاع مقدس و اقشار مردم,
خستگی مرفهین از جنگ

آنهایی که تو خانه نشسته‌اند و می‌گویند که مردم خسته شده‌اند از جنگ، و خسته شده‌اند از چه و چه، آنها خودشان خسته هستند، از اول هم خسته بوده‌اند.