نقش کارگران در دفاع از کشور

پیام به کارگران و ملت ایران (نقش کارگران در استقلال کشور)
۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰/ ۲۵ جمادی الثانی ۱۴۰۱
دفاع مقدس و اقشار مردم,
نقش کارگران در دفاع از کشور

طبقه شریف کارگر در این مدت کوتاه و خصوصاً بعد از تجاوز عمال اجانب به خاک میهن عزیز ثابت کرد که قادر است با خواست خداوند متعال، کشور عزیز خود را با کوشش شبانه روزی از وابستگی نجات دهد و مشت قدرتمند گره کرده خود را بر دهان یاوه گویان و تبلیغاتچیان خارج و تفاله‌های وابسته مزدور داخل کوبد و دست رد به سینه منحرفان و منافقان وابسته به چپ و راست با قدرت هر چه بیشتر زند.