جهاد کارگران و کشاورزان

سخنرانی در جمع کارگران و اقشار مختلف مردم (نقش کارگران در استقلال کشور)
صبح ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰/ ۲۵ جمادی الثانی ۱۴۰۱
دفاع مقدس و اقشار مردم,
جهاد کارگران و کشاورزان

اگر این دو قشر پایداری کنند در مقابل این اشخاصی که شکست جمهوری اسلام را، که دنباله‌اش شکست اسلام است، [می‌خواهند] اگر پایداری کنند، این کشور به پیش خواهد رفت. همان طوری که سرحدات را قوای مسلح نگهداری می‌کنند و با شجاعت و شهامت از اسلام دفاع می‌کنند و جوانانی پر ارزش را از دست می‌دهند مع ذلک، با کمال شجاعت به دفاع از کشور و اسلام مشغول هستند، در داخل کشور هم مجاهدین کارگر و مجاهدین کشاورز مجاهده می‌کنند نظیر همان مجاهدات. آنها سرحدات را از آسیب حفظ می‌کنند و شما متن کشور را از وابستگی حفظ می‌کنید. آنها مجاهد فی سبیل الله هستند و شماها هم مجاهد فی سبیل الله. همان طور که خون آنها در پیش خدای تبارک و تعالی مقدس و ارجمند است، عَرَق شما هم در پیشگاه خدای تعالی مقدس است. ...

باید ملت اسلام، ملت ایران، بدانند که این قشرهای میلیونی ملت که در کارخانجات و در امور کشاورزی مشغول خدمت هستند، برگزیدگان خدای تبارک و تعالی هستند و مورد عنایت اسلام و صاحب اسلام هستند و باید این قشر فداکار پشتیبان آن قشرهای فداکار دیگر که در سرحدات مشغول جانبازی هستند باشند و پشتیبانی همه از هم بکنند.