خدمات پزشکان و پرستاران

سخنرانی در جمع انجمنهای اسلامی وزارت بهداری (ارزش کار اطبا و پرستاران)
۱۸ خرداد ۱۳۶۰/ ۵ شعبان ۱۴۰۱
دفاع مقدس و اقشار مردم,
خدمات پزشکان و پرستاران

آنچه باید به پرستارها و اطبا و بهیارها و مستخدمین بیمارستانهای خوزستان و جاهای جنگزده عرض کنم، این است که کارهای شما در آن بیمارستانها ارزشمندتر از همه جا هست؛ کارها در آنجا در معرض خطر است و شما مواجه هستید با یک جمعیتهایی که به بیمارستان هم رحم نمی‌کنند و به مدارس هم رحم نمی‌کنند، در آنجا خدمت می‌کنید، این یک ارزش بسیار بزرگ است. و پرستاری از کسانی که در راه اسلام اعضای خودشان را، صحت خودشان را، سلامت خودشان را، از دست داده‌اند این یک خدمت بسیار بزرگ ارزشمندی است در بارگاه خداوند تبارک و تعالی. لکن باید خیلی توجه داشته باشید به اینکه هم وضع بیمارستانها وضع اسلامی باشد و هم رفتارتان با این مَرضی‌ و با این معلولین و با این بیمارها یک وضع مادرانه و پدرانه و خواهرانه و برادرانه باشد. بسیار کار مشکل ارزشمندی است و بسیار پر مسئولیت.