حمایت اقتصادی از دولت در جنگ

سخنرانی در جمع اصناف و بازاریان سراسر کشور (لزوم حمایت بازار از دولت)
صبح ۱۰ بهمن ۱۳۶۱/ ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۰۳
دفاع مقدس و اقشار مردم,
حمایت اقتصادی از دولت در جنگ

ما امروز در جنگ هستیم آقا، شوخی نیست. مسئله جنگ شوخی نیست، خرج جنگ شوخی نیست، مقاومت در مقابل جنگ شوخی نیست، یک لشکر را یا چندین لشکر را تجهیز کردن برای مقابله، اینها یک اموری است که دولت گرفتارش هست و دارد خدمت می‌کند. ما این دولتی که خدمت می‌کند باید تقدیرش بکنیم، کمکش بکنیم. چهار نفری که توجه ندارند، یک چهار نفر دیگری هم که منافق هستند می‌آیند هی به او یک چیزی می‌گویند، به آنها یک چیزی می‌گویند، ناراحتی ایجاد می‌کنند در مردم. خدا می‌داند که با این جنگ و با این وضعی که الآن برای ایران هست، و آن محاصره اقتصادی که هست و آن کمکها و کارشکنیهایی که هست و آن تبلیغات سوئی که بر ضد شما و بر ضد اسلام هست، مع ذلک دولت ایستاده و دارد خدمت می‌کند، این اعجاز است. باید ما کمکش بکنیم. زیر بغلش را بگیریم تا بتواند کار بکند. باید اشکالاتی که هست، من می‌دانم، خود آنها هم می‌دانند که اشکال زیاد است، امّا چه کنند اینها؟ خوب اشکال خیلی زیاد است، اما چه بکنند؟ بگویند که رها، هر کس هر کار می‌خواهد بکند؟ خوب، یک عده‌ای هستند که وارد می‌کنند و به قیمتهای چندین مقابل می‌فروشند، یک عده‌ای هستند که احتکار می‌کنند، یک عده هست نمی‌کنند خوب، این بیچاره دولت چه بکند؟ جنگ را رهایش کند، می‌شود؟ آوارگان را رها کند می‌شود؟ مستضعفان را رها کند، می‌شود؟ شما ببینید در همین بساطی که الآن برای ملت ما پیش آمده است و دولت هم آن قدر در مقابل اینها مقاومت کرده، چقدر ساختمان کرده برای مردم