پیوند روحانیت و قوای مسلح

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (ارتباط روحانیون با قوای مسلح)
صبح ۱۸ فروردین ۱۳۶۰/ ۲ جمادی الثانی ۱۴۰۱
قوای مسلح و دفاع مقدس, روحانیت,
پیوند روحانیت و قوای مسلح

من امیدوارم که این پیوند محفوظ باشد؛ پیوند شما آقایان نیروی هوایی و دریایی و زمینی و سایر قوای مسلح با روحانیین و پیوندتان با ملت. شما این مطلب را باید درست توجه بکنید که این روحانیین که در بین شما می‌آیند و یک کارهایی را انجام می‌دهند- در آن حدودی که باید انجام بدهند- اینها به صلاح هم شما و هم کشور و هم اسلام است. دستهایی می‌خواستند که شما را از روحانیین جدا کنند و ملت را به شما بدبین کنند.
باید شما توجه به این معنا بکنید که اگر چنانچه روحانیون همراه شما باشند -البته آنها در حدود آن چیزی که ماموریت دارند باید عمل کنند و به قوّت خودش هم باید باقی باشد- آنها پشتیبان شما هستند. وقتی که نماینده روحانیین در پادگانها باشند، این برای شما نفع دارد و اگر کسی این معنا را بگوید که اینها برای شما- مثلًا- ضرر دارد، این صحیح نیست. ملت به واسطه همین معنا پشتیبان شما باقی می‌ماند و من امیدوارم که این ارتباطی که الآن حاصل است بین همه قشرها، این ارتباط محفوظ بماند و کشور ما با همین ارتباط می‌تواند پیش برود.