تلقین وابستگی

سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی (اجتناب ارتش از مداخله در امور سیاسی)
۲۴ خرداد ۱۳۶۰/ ۱۱ شعبان ۱۴۰۱
استکبار جهانی,
تلقین وابستگی

افكارشان اين طورى پرورش يافته؛ يعنى، از بچگى به گوش اينها خوانده‌اند كه اين كشورهاى ضعيف بدون وابستگى يا به اين طرف يا به آن طرف، بدون اين، برايشان امكان استمرار حيات نيست!