صور مختلف پاسداری

سخنرانی در جمع اعضای سپاه پاسداران سپید دشت (اهمیت شغل پاسداری)
۲۰ تیر ۱۳۵۸/ ۱۶ شعبان ۱۳۹۹
پاسداران,
صور مختلف پاسداری

همه باید پاسداری بکنیم؛ لکن یک پاسداری است که از قوّه جوان برمی‌آید؛ یک پاسداری است که از ماها، که با صحبت باید