رسیدن به حیات جاویدان

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (مخالفت اسلام با آزادی به شیوه غربی)
۲ شهریور ۱۳۵۸/ ۱ شوال ۱۳۹۹
پاسداران,
رسیدن به حیات جاویدان

پاسداران ما را که در پاوه و امثال آن سر بریدند به حیات جاودان رسیدند.