پاسداران، خدمتگزار اسلام

سخنرانی در جمع مردم و پاسداران حصارک کرج (اهمیت حفظ پیروزی)
۱۶ تیر ۱۳۵۸/ ۱۲ شعبان ۱۳۹۹
پاسداران,
پاسداران، خدمتگزار اسلام

شما پاسداران، خدمت می‌توانید بکنید به این نهضت؛ و خدای نخواسته می‌توانید کاری بکنید که اسلام از دست برود.