جوشش از متن اسلام و ملت

سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه، معلمان و ... (توصیه‌ها و تذکرات)
صبح ۲۷ مرداد ۱۳۶۰/ ۱۷ شوال ۱۴۰۱
پاسداران,
جوشش از متن اسلام و ملت

برادران عزیز سپاه پاسداران و کسانی که فرماندهان آنها هستند در سراسر کشور، که از اول انقلاب جوشیدند از متن اسلام و متن ملت