هوشیاری پاسداران در برابر نفوذیها

سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (خدمتگزاری دولت و اطلاع‌رسانی صحیح)
ساعت ۳۰/ ۹ صبح ۱۶ دی ۱۳۵۹/ ۲۹ صفر ۱۴۰۱
پاسداران,
هوشیاری پاسداران در برابر نفوذیها

پاسدارها، با اینکه خیلی مردم خوبی هستند، لکن ممکن است یک اشخاصی وارد شده باشد به اسم پاسداری و اینها، و فساد بکند. یا در دادگاهها وارد شده باشد یکی کسی و فساد بکند. در صدر اسلام هم بعضی اشخاص وارد می‌شدند اشتباهی توی اسلام و فسادکاری می‌کردند اینها باید البته رسیدگی بشود