پاسداری از نفس

سخنرانی در جمع پاسداران و بازاریان تهران (آزادی در حکومت اسلامی)
۲۳ خرداد ۱۳۵۸/ ۱۸ رجب ۱۳۹۹
پاسداران,
پاسداری از نفس

من امیدوارم که همان طوری که شما پاسدارهای اسلام هستید، پاسداری از خودتان هم بکنید، پاسداری از نفس خودتان بکنید؛ نگذارید نفس سرکشی بکند، هر کاری می‌خواهد بکند. مهار کنید نفس خودتان را که تابع اسلام باشد. هر چه خدا می‌خواهد عمل بکنید.