پرهیز از انحراف

سخنرانی در جمع پاسداران و نظامیان (ضرورت ایجاد تحول روحی)
۷ خرداد ۱۳۵۹/ ۱۳ رجب ۱۴۰۰ «۱»
پاسداران,
پرهیز از انحراف

انحراف پیدا نکنید که انحراف یک طرفش مَغضُوبِ عَلَیهِم است، و یک طرفش ضالّین، است. گمراهان؛ آنهایی که خدای تبارک و تعالی، بر آنها غضب‌ کرده، و آنهایی که گمراه هستند، هر دو راهشان به جهنم است.