ملت حامی قوای مسلح

پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی به مناسبت روز ارتش (رهنمود به نظامیان)
۲۹ فروردین ۱۳۶۱/ ۲۳ جمادی الثانی ۱۴۰۲
دفاع مقدس و اقشار مردم,
ملت حامی قوای مسلح

گمان ندارم کسی بتواند ادعا کند که ملتی جز ملت عظیم الشان ایران از کوچک و بزرگ و زن و مردِ سراسر کشور این گونه پشتیبان قوای مسلح خود باشند و ایثارگر و داوطلب به جبهه‌های جنگ برای فداکاری و شهادت سبقت گیرند. و گمان ندارم هیچ معیاری جز عقیده به مکتب و ایثار در راه خدا و هدف معنوی قادر به حل این معما باشد.