وحدت نیروها در دفاع از کشور

سخنرانی در جمع پرسنل کمیته‌های مرکزی انقلاب (ضرورت دفاع از کشور)
۲۱ فروردین ۱۳۶۲/ ۲۶ جمادی الثانی ۱۴۰۳
وحدت و آثار آن, دفاع, وحدت نیروهای مسلح,
وحدت نیروها در دفاع از کشور

ما چون مدافع هستیم بر همه ما یک امر واجب است، منتها هر کسی دفاع را به یک نحوی باید بکند. کمیته‌ها بحمد الله در داخل دفاع می‌کنند و در مرزها هم هستند و در جبهه‌ها هم هستند، پاسدارها هم همین طور، ارتشیها هم همین طور؛ و این برای این است که ما یک ارتش جدای از سپاه و سپاه جدای از کمیته و کمیته جدای از بسیج و همه اینها جدای از عشایر نداریم. ما یک برادرهایی هستیم که اسماءشان مختلف است لکن ارواحشان یکی است. چند تا برادر که هر کدام اسم دارند، اسمشان مختلف است اما گروههای مختلف نیستند، برادرند.

گروههای ما اسماءشان مختلف است: بسیج است، سپاه است، ارتشی است، کمیته است و امثال اینها، لکن روح آنها یکی است، وحدت عقیدتی، وحدت ایمانی دارند و این سبب شده است که شماها توانستید این همه قدرتهای بزرگ را بشکنید و در مقابل تمام قدرتها در عالم بایستید، و تا این روح برادری محفوظ است و کمیته نمی‌گوید من در مقابل ارتش، ارتش نمی‌گوید من در مقابل سپاه، سپاه نمی‌گوید من در مقابل دیگران، تا این روح محفوظ است شما هم محفوظید. و من امیدوارم که ان شاء الله این روح وحدت و این روح انسانیت در جامعه ما محفوظ باشد؛ و این کشور از آسیبهایی که در آتیه برای او تهیه دارند می‌بینند محفوظ بماند.