استقامت ارتش در دفاع از کشور

پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح (رعایت سلسله مراتب- تقدیر از رزمندگان)
۲۷ فروردین ۱۳۶۰/ ۱۱ جمادی الثانی ۱۴۰۱
ارتش و مردم, ارتش, قوای مسلح و دفاع مقدس,
استقامت ارتش در دفاع از کشور

تبریک به ارتش و قوای مسلح و ملت که چنین ارتشی دارند که با مجاهدات بزرگ و فداکاری شجاعانه، کشور عزیز خود را از شرّ جنود ابلیس -که با پشتیبانی دو قدرت بزرگ و سایر قدرتهای وابسته، به کشور عزیزمان هجوم نموده‌اند- نجات داده و چون سدی عظیم و بنیانی مرصوص در مقابل آن ایستادگی کرده و می‌کنند، افزون و مضاعف است.

روز ارتش در این سال، روز حماسه ملت است؛ روز افتخار کشور است؛ روز سرافرازی ارتش و سایر قوای مسلح است. تبریک به ارتش و ملت شعار نیست، شعور و حقیقت است؛ حقیقتی که در جبهه‌های کارزار جلوه‌گر است. حقیقتی که صدامیان و جنود ابلیس آن را لمس نموده و می‌نمایند. ضربه‌های پی در پی و مداوم قوای مسلح شاهد این حقیقت است. دنیا این واقعیت را به ثبت رسانده.