خدمت زنان در پشت جبهه

سخنرانی در جمع اعضای جامعه مدرسین و اساتید دانشگاه (قیاس رژیم اسلامی و پهلوی)
صبح ۵ شهریور ۱۳۶۴/ ۱۰ ذی الحجه ۱۴۰۵
دفاع مقدس و اقشار مردم,
خدمت زنان در پشت جبهه

زنهای ما حالا مکتبی شده‌اند. سرتاسر کشور ما جوری هستند که همان طور که آن جوانها در جبهه دارند خدمت می‌کنند.