ملت پشتیبان ارتش

سخنرانی در جمع بازاریان تهران (اهمیت بازار- مراعات احکام اسلامی در بازار)
۲۵ دی ۱۳۵۹/ ۸ ربیع الاول ۱۴۰۱
دفاع مقدس و اقشار مردم,
ملت پشتیبان ارتش

ملت ما بکلی موافق با ارتش ماست و پشتیبان ارتش است. بازارهای مسلمین همه پشتیبان شما هستند. توده‌های مردم همه پشتیبان شما هستند. اگر یک عده‌ای باشند که از رژیم سابق مانده‌اند، از تفاله‌های آن امر فاسد مانده است، یا بعض اشخاصی باشند که سرسپرده به ابرقدرتها هستند و اسباب یک اغتشاشی یا اسباب یک دلسردی می‌شود، اینها ملت نیستند. آن که ملت است بازارهای مسلمین است. آن که ملت است آن کارخانه‌ها و این صحراها و آنهایی که برای این ملت دارند کار می‌کنند. اینها با شما موافق‌اند. اگر یکی یک صحبتی کرد دلسرد نشوید، و با کمال قدرت و اتکال به خدا به کارهای خودتان به آن ترتیبی که نقشه‌های خودتان اقتضا می‌کند به همان ترتیب توجه کنید و پیشروی کنید. و من امیدوارم که به زودی همه مسائل ما حل بشود. و همه بازارهای ما اسلامی بشود. و همه ماها به تَبَع اسلام هدایت بشویم.