پشتیبانی مردم در جنگ

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (ارتباط روحانیون با قوای مسلح)
صبح ۱۸ فروردین ۱۳۶۰/ ۲ جمادی الثانی ۱۴۰۱
دفاع مقدس و اقشار مردم,
پشتیبانی مردم در جنگ

در این جنگی که شما دارید می‌کنید و در همه جا الآن مشغول‌اند و توافق دارند در این معنا که باید این پیشرفت بکند، با کمال جدّیت حتی آن بچه‌های کوچولو قلکهایشان را می‌آورند و می‌شکنند و می‌دهند. این سابقه ندارد در جایی.