پیروزی به واسطه وحدت کلمه

سخنرانی در فرودگاه مهرآباد (بیان چگونگی جریان انقلاب)
۱۲ بهمن ۱۳۵۷/ ۳ ربیع الاول ۱۳۹۹
وحدت و آثار آن,
پیروزی به واسطه وحدت کلمه

آن زحمتهای فوق العاده شماست که با وحدت کلمه پیروز شدید؛ البته در قدم اول، پیروزی شما ... الآن [در مرحله اول است‌] و آن اینکه خائن اصلی را که محمد رضا نام دارد، از صحنه کنار زدید.... ما باید از همه طبقات ملت تشکر کنیم که این پیروزی تا اینجا به واسطه وحدت کلمه بوده است. وحدت کلمه مسلمین- همه، وحدت کلمه اقلیتهای مذهبی با مسلمین، وحدت دانشگاه و مدرسه علمی، وحدت طبقه روحانی و جناح سیاسی. باید همه این رمز را بفهمیم که وحدت کلمه رمز پیروزی است؛ و این رمز پیروزی را از دست ندهیم و- خدای نخواسته- شیاطین بین صفوف شما تفرقه نیندازند