چشم طمع غرب به مخازن شرق

سخنرانی در جمع دانشجویان درباره اوضاع ایران و اصلاحات امریکایی شاه‌
۲۱ مهر ۱۳۵۷/ ۱۰ ذی القعده ۱۳۹۸
استکبار جهانی,
چشم طمع غرب به مخازن شرق

در شرق چون مخازن زياد است، مخازن نفتْ زياد در شرق هست مثل كويت، مثل حجاز، مثل ايران، در اينجا اين طور مخازن هست، آن خارجيها تمام چشمشان دوخته شده است به اين مخازن ما و دارند مجانى مى‌برند، همين طورى.