پیروزی با تشریک مساعی

سخنرانی در جمع پزشکان (پیروزی در وحدت همه قشرها)
۲۰ بهمن ۱۳۵۷/ ۱۱ ربیع الاول ۱۳۹۹
وحدت و آثار آن,
پیروزی با تشریک مساعی

رفقا همه تشریک مساعی کنید در این امور؛ در این نهضت متحد بشوید. اگر در این نهضت شکست بخورید تا آخر شکست خورده‌اید. همه با هم باشید، همه با هم تشریک مساعی بکنید تا اینکه پیروزی برایمان حاصل بشود.