کندن ریشه ظلم و استبداد

سخنرانی در جمع کارکنان مخابرات (دسیسه‌های عمال خارجی)
ساعت ۹ شب ۲۲ اسفند ۱۳۵۷/ ۱۴ ربیع الثانی ۱۳۹۹ «۱»
وحدت و آثار آن,
کندن ریشه ظلم و استبداد

درود بر ملت مجاهد ایران! درود بر ملتی که با دست خالی با اتکال به خدای تبارک و تعالی و وحدت کلمه و مقصد، ریشه ظلم، ریشه استبداد، ریشه تمام ناسازگاریها را از بیخ و بن کند! درود بر شما جوانان! درود بر شما که از راههای دور آمده‌اید برای تفقد از من و تفقد از اهالی اینجا! می‌دانید که ما رنجها دیدیم؛ ملت ما خونها داد، ملت ما رنجها کشید. پنجاه و چند سال آن قدر رنج کشید که دیگر طاقت نیاورد. و می‌دانید که رمز پیروزی شما ملت بزرگ، وحدت کلمه و اتکال به ایمان بود. این ایمان به خدا بود که شما را پیروز کرد. این ایمان به خدا بود که از شهادت نترسیدند جوانهای ما. ایمان به خدا آنها را در این مبارزه پیش برد؛ و باید این رمز را حفظ کنید.