نبود عظمت به شرط اتحاد

سخنرانی در جمع فرهنگیان و دانش‌آموزان قم (رهنمودهایی به جوانان)
صبح ۱۷ اسفند ۱۳۵۷/ ۹ ربیع الثانی ۱۳۹۹
وحدت و آثار آن,
نبود عظمت به شرط اتحاد

من نوید پیروزی به شما می‌دهم: من نوید استقلال، من نوید عظمت، من نوید رفاه، من نوید معنویت، من‌ نوید یک روح پاک، یک روح آزادمنش، یک روح مهذب به شما می‌دهم؛ به شرط آنکه همه با هم باشید و ما همه با هم به سوی جمهوری اسلامی و به سوی اسلام.