وحدت کلمه، سلاح ما

سخنرانی در جمع گروهی از روحانیون کردستان (اتحاد- توجه به مناطق محروم)
ساعت ۱ بعد از ظهر ۴ شهریور ۱۳۵۹/ ۱۵ شوال ۱۴۰۰
وحدت و آثار آن,
وحدت کلمه، سلاح ما

من امیدوارم که آقایان علمای اعلام آن بلاد، از سنندج تا تمام کردستان، و سایر برادرهای ما، علمای اعلام سایر بلاد، مردم را متوجه کنند به این معنا که ما پیروزیمان با وحدت کلمه و اتکای به اسلام بود، الله اکبر ما را پیروز کرد، حالا هم سلاح ما همان الله اکبر است. و وحدت کلمه ما را پیروز کرد. حالا هم سلاح ما همان وحدت کلمه است.