افزایش مقاومت با وحدت

سخنرانی در جمع نمایندگانی از اقلیتهای مذهبی (همگامی مکاتب توحیدی)
صبح ۲۷ آبان ۱۳۶۱/ ۲ صفر ۱۴۰۳
وحدت و آثار آن,
افزایش مقاومت با وحدت

ما همه که در تحت پرچم توحید هستیم، تا با هم مجتمع نباشیم، تا در اصل ملیتی که مال همه است با هم مجتمع نباشیم و با هم وحدت نداشته باشیم و در صحنه حاضر نباشیم، نمی‌توانیم در مقابل این سیل کفر و این سیل فزاینده‌ای که همه عالم را دارد می‌برد، نمی‌توانیم مقاومت کنیم. اینکه می‌بینید در ظرف چهار سالی که، قریب چهار سالی که ایران بحمد الله، ایستاده است و رزمندگان آن در حدود بیش از سه سال، بیش از دو سال در جنگ هستند، شما می‌بینید که اینها همه ایستاده‌اند و با همه مشکلات ایستاده‌اند و ملت هم پشت سر آنها، و این است که موجب پیروزی ما شده است.