مصونیت از آسیب خارجی

سخنرانی در جمع بانوان (انحراف اذهان ملت از مشکلات داخلی توسط امریکا)
۱۰ دی ۱۳۵۸/ ۱۱ صفر ۱۴۰۰
وحدت و آثار آن,
مصونیت از آسیب خارجی

ملتی که تمام قشرهایش، خانمهای محترمش و مردان مصممش با هم هستند و یک راه می‌روند، این ملت آسیب نخواهد دید. شما نگران آسیبهای خارجی نباشید. از خارج نمی‌توانند شما را آسیب بزنند مادامی که خودتان منسجم هستید. نه دخالت نظامی از آن کاری ساخته است و نه حصر اقتصادی، و این مسائل که آنها پیش می‌آورند آنها ازشان کاری ساخته نیست