رفراندم تعيين‌كننده سرنوشت ملت‌

سخنرانی در جمع مردم و فراخوانی توده‌ها به شرکت در رفراندم‌
۹ فروردین ۱۳۵۸/ ۳۰ ربیع الثانی ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
رفراندم تعيين‌كننده سرنوشت ملت‌

در آستانه رفراندم لازم است تذكر دهم كه اين رفراندم سرنوشت ملت ما را تعيين مى‌كند. اين رفراندم يا شما را به آزادى و استقلال مى‌كشد و يا مثل سابق به اختناق و پيوستگى. اين رفراندم چيزى است كه همه ملت ما بايد در آن شركت كنند. من توصيه مى‌كنم به همه ملت كه در اين رفراندم، كه سرنوشت ملت ما و كشور ما و مذهب ما را تعيين مى‌كند، شركت كنيد. اهمال نكنيد؛ تنبلى نكنند بعضى؛ به كارهاى ديگر اشتغال پيدا نكنند. فردا از همان وقت كه اعلام شد براى رفراندم همه از خانه‌ها بيرون بياييد و همه بشتابيد براى رأى دادن و سرنوشت خودتان را تعيين كردن.
رأى من «جمهورى اسلامى» است و من تقاضا دارم كمك كنيد به اسلام، كمك كنيد به كشور خودتان، كمك كنيد به ملت خودتان، و به جمهورى اسلامى رأى بدهيد. آزاديد لكن با آزادى، سرنوشت خودتان را تعيين كنيد. همه قشرها بايد رأى بدهند و شركت كنند، و همه قشرها آزادند در رأى دادن. تمام قشرها به حقوق خودشان خواهند رسيد. برادرهاى سنى ما مثل ما هستند، با ما هيچ فرقى ندارند در حقوق؛ حقوق همه آنها داده خواهد شد. شركت كنند آنها هم در آنچه سرنوشت آنها را تعيين مى‌كند. به حرف اشخاصى كه بين آنها مى‌خواهند تفرقه بيندازند، مى‌خواهند به اسم سنى و شيعه بين ما برادرها را جدايى بيندازند و منافع ما را به جيب ديگران بكنند، به حرف اينها اعتنا نكنيد.
فردا همه- شيعه و سنى و اقليتهاى مذهبى- همه بيايند و رأى بدهند و كشور خودشان را از اين گرفتارى و آشفتگى رهايى بخشند.