نفی ارتباط با اسرائیل

سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی و دانشجویان خارج از کشور (مظلومیت ایران)
ظهر ۲ شهریور ۱۳۶۰/ ۲۳ شوال ۱۴۰۱
اسرائیل, رسانه های بیگانه, سران کشورهای اسلامی, آمریکا و کشورهای اسلامی,
نفی ارتباط با اسرائیل

ما توقع نداریم از امثال سادات و صدام که سرسپرده کشورهای قدرتمند هستند و سرسپرده امریکا هستند و در مملکت اسلامی، پایگاه برای کفار و برای ستمگران و برای امریکا می‌سازند و اجازه می‌دهند که بسازند. ما از آنها توقع نداریم؛ برای اینکه آنها به اسلام اعتقادی ندارند و آنها نوکرند؛ نوکر امریکا هستند و هر چه او امر کند، عمل می‌کنند؛ چنانچه این هجومی که به کشور اسلامی کردند، بدون هیچ بهانه، به امر قدرتهای بزرگ و خصوص امریکا انجام گرفت. از آنها ما توقعی نداریم. البته آنها باید با طرق مختلف با ما مخالفت کنند و ما هم نشسته‌ایم اینجا که مخالفتهای آنها را خنثی کنیم و گوش کنیم. آنها برای یک کشوری که از اول با این طایفه صهیونیسم ملعون مخالفت کرده‌اند و ما که قبل از این انقلاب در زمان رژیم منحط پهلوی دائماً مخالفت کرده‌ایم با آن رژیم فاسد، آنها ما را متهم می‌کنند به اینکه ما از اسرائیل اسلحه می‌آوریم. ما اسرائیل را قابل آدم نمی‌دانیم تا اینکه با او یک ربطی داشته باشیم. ما بیش از بیست سال است که هرجا صحبت شده است، در هر جا اعلامیه پخش شده است، یکی از اموری که در راس مسائل ما بوده است اسرائیل بوده است و ستمگری اسرائیل. در صورتی که بسیاری از سران ممالک اسلامی یک قدم همراه نبودند که مخالفت با اسرائیل کنند.