هشدار به شیخ نشینها

سخنرانی در جمع مسئولان کشور (تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای)
۱۷ مهر ۱۳۶۰/ ۱۰ ذی الحجه ۱۴۰۱
ابرقدرتها, دولت های منطقه, آمریکا و کشورهای اسلامی,
هشدار به شیخ نشینها

این کویت و سایر شیخ‌نشین‌ها تنبه پیدا بکنند به اینکه این طور امور برای آنها صرفه ندارد. بدانند این معنا را که ابرقدرتها از شما استفاده می‌کنند و آن روزی که دیدند از شما استفاده حاصل نمی‌شود، تفاله شما را به دور می‌ریزند.