بی خطر بودن ایران برای منطقه

سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان آستان قدس رضوی (استقلال ایران)
۳ مرداد ۱۳۶۱/ ۴ شوال ۱۴۰۲
رابطه با دولت‌های اسلامی, سران کشورهای اسلامی, دولت های منطقه, آمریکا و کشورهای اسلامی,
بی خطر بودن ایران برای منطقه

شماها چه داعی دارید که دائماً دم از این می‌زنید که ایران خطر است برای ما؟ ایران خطر است برای امریکا، ایران خطر است برای شوروی، نه برای شما. ایران رحمت است برای شما. شما بیایید و به ایران دست برادری بدهید تا بفهمید لذت برادری را و بفهمید که زندگی استقلالی در مقابل آن همه چیزهایی که طمع دارید از خارجیها [یعنی چه.] زندگی استقلالی از همه آنها بهتر است. چرا شما با ایران مخالفت می‌کنید؟
بحمد الله بعضی از کشورهای منطقه به خود آمدند و از آن راهی که داشتند، برگشتند. و من امیدوارم که همه کشورهای منطقه و دولتهای منطقه به خود بیایند و مطمئن باشند که یک ایران قدرتمند اسلامی برای آنها بهتر است از امریکا و شوروی. آنها فقط مصالح خودشان را در نظر دارند و اسلام مصالح کشورهای اسلامی و مسلمانان؛ همه را، بلکه مصالح بشر را.