سودجویی به بهانه صنعتی کردن کشور

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس درباره توطئه بر علیه اسلام و روحانیت‌
۲۳ مهر ۱۳۵۷/ ۱۲ ذی القعده ۱۳۹۸
استکبار جهانی,
سودجویی به بهانه صنعتی کردن کشور

«صنعتى مى‌خواهيم بكنيم»! آقا صنعتى، قضيه صنعتى نيست، گول نخوريد؛ قضيه ذوب آهن نيست، قضيه درست كردن مطلب نيست، قضيه پايگاه درست كردن براى شوروى است. مى‌خواهند كه عمال شوروى كه اينجا مى‌آيند، راحت بيايند و همه كارها را انجام بدهند. گاز ما را كه دارند آنها مى‌برند، نفت ما را هم كه دارند آنها مى‌برند، بعد نه گازى است و نه نفتى است و نه [درآمدى‌]، نه زراعتى است و نه هيچ چيز. اين ملت بايد چه بكند، معلوم نيست.